Harpan rf


Verksamhetsåret 2019-2020 består styrelsen av ordförande Victoria Mankki samt Madeleine Blomqvist, Carin Lindeberg, Amanda Stenius (lyrrepresentant), Lotta Vaskola-Åminne, Christel Weiss.


Harpan är till för Lyrans skull

Av ett papper i Harpans arkiv framgår att det i något sammanhang har varit aktuellt med ett emblem för Harpan. Förslaget har formen av en harpa som inom sig hyser en lyra, en bild som kongenialt åskådliggör ändamålsparagrafen i Harpans stadgar: ”Föreningens ändamål är att genom att anordna samkväm av olika slag ge före detta medlemmar i Akademiska Damkören Lyran möjlighet att uppehålla kontakten med den aktiva kören samt att understöda nämnda kör ekonomiskt”. Harpan, officiellt Akademiska Damkören Lyrans understödsförening r.f., är till för Lyrans skull.

Föreningen registrerades den 20 april 1967, men stiftelseurkunden är daterad oundertecknad den 11 november 1966 av Ull-Britt Gustafsson, Britta Sjöblom och Eja Tollet. Initiativet togs redan i samband med Lyrans 20-årsjubileum. Vid konserten uppträdde en jubileumskör, och redan vid den körens övningar cirkulerade en lista med överskriften ”Intresserade av projektet ’Lyrans Vänner’”. Listan finns bevarad och upptar ursprungligen 47 namn; senare har några namn tillfogats. Namnet ”Lyrans Vänner” figurerar också i Nya Pressens rapport från jubileumsfesten. Den skvallrar om varifrån idén till föreningen ursprungligen kom, nämligen från Norge, närmare bestämt Oslo.

När Lyran år 1958 gjorde sin turné i Norge, fick kören god kontakt med Kvindelige Studenters Sangforening i Oslo. Den kören har en understödsförening som heter ”KSS:s Venner” och som nog får uppfattas som en slags fadder till Harpan. I ett brev daterat den 14 juni 1966 skriver Nan Domaas, ordförande för KSS:s Venner: ”Så må jeg gratulere med venneforeningen. Vi synes det er så morsomt å ha fått en kollega”. Redan då var det alltså helt klart att det skulle bli en förening, och så hölls det stiftande mötet på Karhukabinettet i Gamla studenthusets källare i november samma år. Nitton blivande Harpor var närvarande. Förslaget till stadgar – vi hade fått KSS:s Venners stadgar som modell – godkändes. Så kom Akademiska Damkören Lyrans understödsförening till.

Föreningens namn diskuterades ivrigt och Ejas, som det senare visade sig livskraftiga förslag, Harpan, befanns vara mindre lämpligt i officiella sammanhang och fick därför stryka på foten. Interimsstyrelsen fick följande sammansättning: Ordförande och sekreterare Ull-Britt Gustafsson, viceordförande och kassör Britta Sjöblom, medlemmar Eja Tollet och Dorthy Fazer, suppleant Dorrit Nylenius.

Så såg styrelsen ut ända till 1974, då Emma Skand efterträdde Eja Tollet. 1975 blev Aja Lindberg ny suppleant och 1976 efterträdde hon Ull-Britt Gustafsson som ordförande. 1978 tog Tia Ekström hand om ordförandeskapet. Hon skötte sitt uppdrag i 10 år och efterträddes av Eivor Sommardahl. 1993 blev Susanna Segersven Harpans ordförande. Den styrelsemedlem som står för det längsta dagsverket i Harpans styrelse är Britta Sjöblom, som efter 23 år som kassör avgick vid årsmötet 1989.

Under verksamhetsåret 1993-94 hade Harpan 113 betalande medlemmar: det förefaller alltså som om föreningen fyller ett behov. Under åren har Harpan tack vare sina medlemmars förbindelser och boningsorter gjort besök t.ex på Högfors bruk och på Finska Socker i Kantvik. Lyran har naturligtvis uppvaktats i samband med konserter och jubiléer. Vid 25-årsjubiléet uppfördes en Tobakskantat ”komponerad av de inte helt okända förmågorna J.S.Bach och A.E.E.Tollet”. Programmet vid sammankomsterna har skötts av kunniga harpor. Mötena har hållits på intressanta platser som t.ex Hwitträsk, Gallén-Kallela muséet, Botby gård och Vallmogård i Grankulla. Någon lyra har berättat om Lyrans resor och beresta harpor om sina äventyr. Den flitigaste föredragshållaren under åren är Lena Kainulainen, som bl.a redogjort för Röda Kors-uppdrag i Bangladesh och Kampuchea, numera Kambodja.

Protokoll och årsberättelser visar alltså att Harpan, precis som avsett, fungerar som ett forum för f.d. lyror och likaså att informationen om Lyrans verksamhet går fram till föreningens medlemmar. När det gäller det ekonomiska stödet visar ”urkunderna” att Lyran under årens lopp fått större och mindre understöd. Ungefår 10.000 mk har utdelats i reda pengar och dessutom har enskilda harpor gett donationer till basarer och insamlingar för resor och jubiléer.

I Herdinnerkören av Mozart ”O, vilket öde”, som åtminstone i början av Lyrans historia sjöngs vid ”Lyrbröllop”, försäkras: ”Vi svika henne ej! Vartän hon kosan styr, svika vi ej”. Just så är det med harporna i förhållande till Lyran: Vi svika ej!

Text: Ull-Britt Gustafsson-Pensar
Utdrag ur 50-årsmatrikeln ”Upp att söka framtiden”, 1996


Gå med i Harpan

Bli harpa genom att kontakta harpan@lyran-rf.com.  Medlemsavgiften är minst 25 euro (man får betala mera) / aktiva lyror 15 euro.


Harpans hyllningsadress

Vill du hylla eller kondolera? Med Harpans adress (A4) följer två olika inläggsblad med texterna

”Gratulationer!” alt. ”Till minnet av” samt rader där man själv kan fylla i valfri text. Bilden på försättsbladet är ritad av Ingrid Biese. Priset är 15 euro. I priset ingår ett A4 kuvert. Intresserad? Kontakta: Mia Andersson, Madeleine Blomqvist, Carin Lindeberg eller harpan(at)lyran-rf.com

IMG_20190113_191810%7E2.jpg

Lyrans alumn- och harpregister – 
fyll i den nya elektroniska matrikeln här